Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości naszych produktów, poddaliśmy je badaniom laboratoryjnym m.in w poszukiwaniu metali ciężkich w grzybach, które wyrosły na naszych podłożach.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych:

Grzyby uprawne w tym boczniak:

Kadm 0,2mg/kg   nasz wynik to: 0,0174mg/kg

ołów 0,3mg/kg   – nasz wynik to: poniżej poziomu wykrywalności

Nasze grzyby są również wolne od bakterii E.Coli jak i drożdży.